แผนพัฒนา
Username :
Password :
   
๑. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
      ๑.  พัฒนาและปรับปรุง  ขยายเขตระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  ถนน  ทางระบายน้ำ  สะพานไฟฟ้า  น้ำประปา  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ  ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
      ๒. ติดตั้งกล้องตาเหยี่ยว (วงจรปิด CCTV)  ในเขตเทศบาล
      ๓. จัดสวัสดิการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
      ๔. พัฒนาครอบครัวอบอุ่น "สานสายใยรัก"
      ๕. กิจกรรมสานสัมพันธ์  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
      ๖. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การลด ละ เลิก  คืนลูกหลานและคนรักสู่ครอบครัว
      ๗. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มบริเวณที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
      ๘. ส่งเสริมกิจกรรมและการรวมกลุ่มทางสังคมของ  ชมรมผู้สูงอายุ  ชมรมอสม.  ชมรมแอโรบิค  ชมรมอปพร.
      ๙. สนับสนุนงานกีฬาและอุปกรณ์ให้กับชุมชน

๒. ด้านวัฒนธรรม

       ๑. สนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีที่ดีงามและวิถีชุมชนท้องถิ่น

๓. ด้านเศรษฐกิจปรัชญาพอเพียงและการท่องเที่ยว 

      ๑. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
      ๒. สนับสนุนให้กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  เพิ่มรายได้ให้ชุมชน 
      ๓. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการเกษตร 
      ๔. สนองโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ

๔. ด้านการเมืองและการบริหาร 
     ๑. การบริหารการจัดการเทศบาลแบบระบบเปิด  โดยการเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ร่วมคิด  ร่วมทำ  ตรวจสอบได้ 
     ๒. ประสานงบจากกระทรวง  จังหวัด  อบจ.  สู่เทศบาล 
     ๓. จัดทำแผนการช่วยเหลือภัยแล้ง 
     ๔. จัดให้มีระบบการกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างทันสมัย  ทั่วถึงและชัดเจน 
     ๕. สร้างขวัญ  กำลังใจ  ในการปฎิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง  เจ้าหน้าที่  โดยใช้ระบบคุณธรรม  บริหารท้องถิ่น 
     ๖. สร้างเวทีรับฟังปัญหาและส่งเสริมสภาปราชญ์ท้องถิ่น

๕. ด้านการศึกษา

      ๑. จัดทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน  นักศึกษา  และผู้ด้อยโอกาส  แต่ขาดทุนทรัพย์ 
      ๒.  สนับสนุนการศึกษาในชุมชน  "โครงการพี่สอนน้อง" 
      ๓.  สนับสนุนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (WIFI) หมู่บ้าน
      ๔.  โครงการ "จิตสำนึกรักบางลึก"

๖. ด้านสาธารณสุข 

      ๑.  พัฒนาศักยภาพด้านสาธารสุข  กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ 
      ๒.  จัดโครงการรถบริการสุขภาพเคลื่อนที่