แผนพัฒนา
Username :
Password :
 
กองช่าง
 
นายธวัชชัย หอมละออ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวรวิทย์ คชวิทย์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นางสาวตมิสา แก้วนาบอน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสิทธิโชค นาคดนตรี
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ลูกจ้างประจำ
นายเอนก สุทธิพล
พนักงานสูบน้ำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายสาชล โคนาหาญ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายมาโนช รักษาภูมิ
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
นายศุภรัตน์ มณีรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชัยพงษ์ แซ่ตั้ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทวีศักดิ์ ศรีสุพรรณ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายชุมพล เศษศุภ
คนงานประจำรถขยะ
นายสนิท เศษสุข
คนงานประจำรถขยะ
นายพงษ์ศักดิ์ วรรณคุฌา
คนงานประจำรถขยะ
นายสัมฤทธิ์ ชื่นแดง
คนงานทั่วไป
นายอนันต์ ชีวาสันต์
คนงานทั่วไป
นายภิญโญ หนูม่วง
คนงานทั่วไป
นายพิพัฒน์ มหาสุข
คนงานทั่วไป
นายประสิทธิ สิทธิยากร
คนงานทั่วไป
นางสาวธนิฎา เพ็ชรกิจ
คนงานทั่วไป