แผนพัฒนา
Username :
Password :
 
กองคลัง
 
นางสาวสุพร วัดวิทยาคุณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวชุลี ภัยวิมุติ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางคำขวัญ พัฒน์บุฐเรือง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สิบเอกณพชัย แสงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกัลยา เผือกผ่อง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวพรพรรณ สุทธิพิบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวดารารัตน์ ขันทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวดลฤดี ศรีมาลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุทธิโชค รัตนภักดี
คนงานทั่วไป
นายอวย ขยายแสง
คนงานทั่วไป
นางสาวภัคจิรา สงัดศรี
คนงานทั่วไป