แผนพัฒนา
Username :
Password :
สำนักปลัดเทศบาล
 
นางดารินทร์ ริยาพันธุ์
ปลัดเทศบาล
นางสาวกรรณิการ์ โคนาสร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวกมลนิตย์ ชูสุข
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางสาวพัชรี ชุมวรฐายี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
นายกฤชกร ธนอภิรัตน์
นิติกรชำนาญการ
นางจิณห์สุภากาญจน์ เล่าท่า
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวกัญญาภัค จงเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ว่าง
ครู
นางสาวประมวล กองปักษี
ครู
นางเพ็ญศรี อ่ำศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายปรีชา โลพิศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวสาวิตรี นวลอนงค์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรพีพรรณ ทองเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรรณวิมล หอมทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางสาวขวัญดาว แพ่งยงยุทธ์
ผู้ดูแลเด็ก
นายประมินทร์ กลีบสมุทร
พนักงานขับรถยนต์
นายสิทธิโชค ชิตรัฐถา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายปรานอม จิตต์ปราณี
พนักงานดับเพลิง
นายกนศักดิ์ นาคตรีทศ
พนักงานดับเพลิง
นายนพพร คงแดง
พนักงานดับเพลิง
นายพรพิชัย นะตาปา
พนักงานดับเพลิง
นางสาวอุไรทิพย์ มาศกสินธ์ุ
ผู้ดูแลเด็ก
นายสมพงษ์ ขุนภักดี
ยาม