แผนพัฒนา
Username :
Password :
 
นายยศพนธ์ พรมทัศ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิพันธ์ สกุลนิมิตร
รองประธานสภาเทศบาล
นายวิทยา พลวัชริน
เลขานุการสภาเทศบาล
นายวิวัฒน์ คล้ายอักษร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธรรมนูญ ศรีสงคราม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอนันต์ ทองซุ่ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางไมตรี เวชภูติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางอุษา พูลศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอนันต์ สิทธิยากรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายวีระศักดิ์ ชุมวรฐายี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายประมวล มุกน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเสน่ห์ อินทะเส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
.