แผนพัฒนา
Username :
Password :
 

ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา บริเวณแห่งนี้เป็นที่ราบลุ่มเมื่อฝนตกชุก มีน้ำท่วมขังพื้นที่แห่งนี้เกือบทั่วบริเวณ ยังมีบางแห่งที่น้ำท่วมไม่ถึง เมื่อน้ำลดปรากฎว่ามีน้ำขังตลอดปี ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีปลาชุกชุม และสามารถที่จะประกอบอาชีพทำนาได้ ประชาชนจึงมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากิน นานเข้าประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น จนสามารถจัดตั้งเป็นตำบลได้ชื่อตามสภาพพื้นที่ว่า "บางลึก" เพราะมีบึง บาง อยู่เป็นจำนวนมาก และมีระดับน้ำลึกด้วย

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอเมืองชุมพร ประกอบไปด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน 14 ชุมชน

พื้นที่
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลบางลึกเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตร และปศุสัตว์ เช่น การทำนา, ทำสวน, ประมงน้ำจืด มีเนื้อที่โดยประมาณ 38.87 ตร.กม. หรือประมาณ 21,875 ไร่