แผนพัฒนา
Username :
Password :
 
         "ตำบลบางลึก" กล่าวว่าเมื่อประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา บริเวณแห่งนี้เป็นที่ราบลุ่มเมื่อฝนตกชุก มีน้ำท่วมขังพื้นที่แห่งนี้เกือบทั่วบริเวณ ยังมีบางแห่งที่น้ำท่วมไม่ถึง เมื่อน้ำลดปรากฎว่ามีน้ำขังตลอดปี ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีปลาชุกชุม และสามารถที่จะประกอบอาชีพทำนาได้ ประชาชนจึงมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากิน นานเข้าประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น จนสามารถจัดตั้งเป็นตำบลได้ชื่อตามสภาพพื้นที่ว่า "บางลึก" เพราะมีบึง บาง อยู่เป็นจำนวนมาก และมีระดับน้ำลึก