แผนพัฒนา
Username :
Password :
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
 

*   การคมนาคม
                ถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลบางลึก ประกอบด้วย
                 ถนนลูกรัง                    9  สาย
                 ถนนหินคลุก                 46  สาย
                 ถนนคอนกรีต                33  สาย
                 ถนนลาดยาง                 5  สาย
                 สะพานไม้โยงลวดสลิง      3   แห่ง
                 สะพาน คสล.                4  แห่ง
                 ท่อลอดเหลี่ยม คสล.       5        แห่ง
             สภาพพื้นผิวถนนโดยเฉลี่ย ประมาณ 85 - 95% ทุกสาย

*  การสื่อสาร/โทรคมนาคม
                1.  โทรศัพท์สาธารณะ      24    แห่ง
                 2.  ศูนย์ไปรษณีย์ย่อย        1    แห่ง
                 3.  สถานีโทรคมนาคม       4    แห่ง
                    3.1 บริษัท ทรูมูฟ จำกัด (มหาชน)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
                    3.2 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่ ม.3
                    3.3 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  ตั้งอยู่ ม.3
                    3.4 สถานีรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ ไทย PBS สถานีย่อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3


*  การไฟฟ้า
             เขตเทศบาลตำบลบางลึก มีไฟฟ้าใช้ครบเข้าถึงทุกหมู่บ้าน และยังมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างสองข้างทางยังมีไม่ครบถ้วนทุกสายทาง  คาดว่าภายในปี พ.ศ. 2556 ราษฎรในเขตตำบลบางลึกจะมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างข้างทางครบทุกเส้นทาง
*  แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคและการเกษตร

*  การประปา
             ประปาหมู่บ้าน  7  แห่ง  ได้แก่  หมู่ที่ 4, 5, 6, 7, 10, 11, และ 12

*  แหล่งน้ำธรรมชาติ

               - แม่น้ำ, ห้วย, คลอง  จำนวน  17  แห่ง  ได้แก่ แม่น้ำท่าตะเภา, ห้วยหินดำ, ห้วยเขาแรด, ห้วยเขาหราด, คลองเหมืองนาพลาง, คลองหวา, คลองม้ายัง, คลองมวง, คลองท่าดินแดง, คลองกรูด, คลองละมุ, คลองนาปรือ, คลองบางปริก, คลองหัววัง-พนังตัก, คลองห้วยตาน้อย, คลองนาตาริก, คลองหนองหยาง, คลองคัน

                    -หนอง, บึง, จำนวน  14  แห่ง  ได้แก่  หนองใหญ่-ทางช้าง, หนองนางดุง, หนองตำเสาร์, หนองแกะ, หนองพรุนาปรือ, หนองย่านสะบ้า, หนองวิญญา, หนองหัวควาย, หนองบางหัก, หนองลำพันหนองจิก, หนองหัวสระ, หนองอานางค์, หนองลุ่มแป้น        

* แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                 -อ่างเก็บน้ำ  1  แห่ง  ได้แก่ โครงการแก้มลิง
                 -ฝาย    7  แห่ง  ได้แก่  ฝายหนองเนียน, ฝายนาปรือ, ฝายคลองเหมือง, ฝายคลองม้ายัง, ฝายดอนรักษ์, ฝายคลองละมุ, ฝายคลองมวง
                 -สระเก็บน้ำ  6  แห่ง  ได้แก่  สระเก็บน้ำบ้านบางลึก, สระเก็บน้ำหัวสระ, สระเก็บน้ำท่าดินแดง, สระเก็บน้ำหนองน้ำข้าว, สระเก็บน้ำพรุนาปรือ, สระเก็บน้ำเงินผัน
                 -โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  2  แห่ง  ได้แก่  โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางลึก  โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาปรือ
                 -เขื่อน, ประตูระบายน้ำ  1 แห่ง  ได้แก่  ประตูระบายน้ำหัววัง-พนังตัก
                 -บ่อน้ำตื้น  จำนวน    1,195    แห่ง
                 -บ่อโยก     จำนวน        35    แห่ง