แผนพัฒนา
Username :
Password :
ลักษณะทางสังคม

*  การศึกษา
         การบริการด้านการศึกษาระดับประถมศึกษา ยังสามารถรองรับนักเรียนในอนาคตได้อย่างเต็มที่ แต่แนวโน้มเด็กนักเรียนที่อายุครบเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีการวางแผนครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีความเชื่อมั่นในระบบการศึกษาของโรงเรียนในเมือง ผู้ปกครองจึงมักส่งบุตร – หลาน เข้าไปศึกษาในเมืองมากขึ้น

*  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง สังกัดเทศบาลตำบลบางลึก ได้แก่
1.    ศูนย์เด็กเล็กวัดบางลึก            ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
2.    ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองเนียน    ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 


*  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง สังกัด สปช. ได้แก่
1.    โรงเรียนวัดบางลึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
2.    โรงเรียนบ้านศาลาลอย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
3.    โรงเรียนบ้านหนองเนียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 11

* สถาบันและองค์กรทางศาสนา
1.    วัดบางลึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
2.    วัดวิหาร 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
3.    วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
4.    วัดดอนรักษ์ 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
5.    สำนักสงฆ์ถ้ำเขาม้ายัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
6.    ศาลเจ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
7.    ที่พักสงฆ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12

* สาธารณสุข

1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลึก(ประจำตำบล)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ให้บริการอนามัยขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน  ในพื้นที่หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7  จำนวน 7 หมู่บ้าน
2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนรักษ์(ประจำหมู่บ้าน)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10  ให้บริการอนามัยขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน  ในพื้นที่หมู่ที่ 8,9,10,11,12  จำนวน 5 หมู่บ้าน
3.  อัตราการลดลงของประชากรตำบลบางลึก
"ตำบลบางลึก" มีพื้นที่รับผิดชอบ 35.87 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,875 ไร่  
  จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบางลึกมีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1    บ้านท่ากระดาน ผู้ใหญ่บ้าน นายทวี นิลชัด
หมู่ที่ 2    บ้านหนองส้ม ผู้ใหญ่บ้าน นายนิคม ชัยสังข์
หมู่ที่ 3    บ้านฝ่ายท่า
ผู้ใหญ่บ้าน นายสำรวย ผลทรัพย์
หมู่ที่ 4    บ้านบางลึก ผู้ใหญ่บ้าน นายอนุชา คงประพันธุ์
หมู่ที่ 5    บ้านหนองคล้ำ ผู้ใหญ่บ้าน นายสันติ หอมละออ
หมู่ที่ 6    บ้านนามอญ   ผู้ใหญ่บ้าน นายไพศาล หนูพันธ์ขาว
หมู่ที่ 7    บ้านศาลาลอย ผู้ใหญ่บ้าน นายสามารถ นาคดนตรี
หมู่ที่ 8    บ้านศาลาลอย ผู้ใหญ่บ้าน นายประโยชน์ ทิพย์พิมล
หมู่ที่ 9    บ้านนาปรือ ผู้ใหญ่บ้าน นายธรรมนูญ ปราบมาก
หมู่ที่ 10  บ้านดอนรักษ์ กำนันตำบลบางลึก นายประยูร ขาวศรี
หมู่ที่ 11  บ้านหนองเนียน ผู้ใหญ่บ้าน นายสมพร ทองคำ
หมู่ที่ 12  บ้านเขาแรด   ผู้ใหญ่บ้าน นายภิทูณ พลชนา

จำนวนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางลึกมีทั้งหมด  14  ชุมชน  ได้แก่

ชุมชนบ้านท่ากระดาน (ม.1) ประธานชุมชน นางประภาพรรณ ศิลปทินกร
ชุมชนหมู่บ้านการเคหะบางลึก (ม.1) ประธานชุมชน นางอรวรณ รัตนราช
ชุมชนบ้านหนองส้ม (ม.2) ประธานชุมชน นายสากล พงษ์ประยูร
ชุมชนบ้านฝ่ายท่า (ม.3) ประธานชุมชน นายเกรียงศักดิ์ ยินดี
ชุมชนบ้านบางลึก (ม.4) ประธานชุมชน นายบุญมั่น หนูม่วง
ชุมชนบ้านหนองคล้า (ม.5) ประธานชุมชน นายเสรี พรมศรี
ชุมชนบ้านนามอญ  (ม.6) ประธานชุมชน นายสุภาพ สัสดีอำไพ
ชุมชนบ้านศาลาลอย  (ม.7)
ประธานชุมชน นางบุญเสริญ ตันยุชน
ชุมชนบ้านหัววังแซะ (ม.8) ประธานชุมชน นางณัฐฐาพร  ปราชญ์นคร
ชุมชนบ้านนาปรือ  (ม.9) ประธานชุมชน นายประกอบ ดวงนิราศ
ชุมชนบ้านนากิ่ว  (ม.10) ประธานชุมชน นายบุญชวน พรหมทัศ
ชุมชนบ้านดอนรักษ์  (ม.10) ประธานชุมชน นางบุญส่ง อำพาล
ชุมชนบ้านหนองเนียน  (ม.11) ประธานชุมชน นายจันทร์ยง คลังนิมิตร
ชุมชนบ้านหนองใหญ่  (ม.12) ประธานชุมชน นายวีระ สละชั่ว