แผนพัฒนา
Username :
Password :
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
"อาชีพราษฎร" เดิมประกอบอาชีพด้านเกษตร ทำนา ทำสวน ประมงน้ำจืด เป็นส่วนใหญ่ ต่อมาเมื่อความเจริญแผ่ขยายมาถึงทำให้ราษฎรในพื้นที่ประกอบอาชีพที่หลากหลาย ยิ่งขึ้น


*  การประกอบอาชีพ
         ประชากรตำบลบางลึก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยมีการทำสวนส้มโอ, ทำนา, การทำสวนปาล์ม, รับจ้างทั่วไป โดยรายได้ของประชากรส่วนใหญ่จะมีรายได้ประจำ จากการขายพืชผลทางการเกษตร รายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับราคาพืชผลและการส่งออกเป็นสำคัญ

*  แรงงาน

         จำนวนประชากรในวัยแรงงาน ประมาณร้อยละ 80 เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน รองลงมา ได้แก่ การจ้างงานในพื้นที่ ตลอดจนแรงงานอื่น ๆ อีกร้อยละ 10 เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม การบริการค้าขาย รับจ้างทั่วไป และรับราชการ ส่วนอีกร้อยละ 10 เป็นแรงงานที่ว่างงานแบบแอบแฝง  ได้แก่  ผู้ที่กำลังศึกษา พระภิกษุสามเณร และสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีภาระการเลี้ยงดูทารก

*  รายได้
         ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในระดับปานกลางโดยมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 50,000บาท/คน/ปีครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. จำนวน 2 ครัวเรือน
(ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์  2553)

*  การท่องเที่ยว
         ตำบลบางลึก มีทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีศักยภาพที่พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีความงดงามตามธรรมชาติ ได้แก่ โครงการตามพระราชดำริ หนองใหญ่-ทางช้าง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ได้จัดทำเป็นศูนย์กีฬาทางน้ำ เพื่อรับรองนักท่องเที่ยว  และการทำพื้นที่หนองใหญ่-ทางช้างให้เสมือนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โดยจัดการให้สวยงามเหมือนแหล่งท่องเที่ยว  ให้ความรู้เหมือนพิพิธภัณฑ์แต่จัดการให้มีชีวิต  และการจัดการให้เป็นไปตามความจริงใช้ในชีวิตจริงได้   ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตร ที่ขึ้นชื่อและเป็นที่นิยม ได้แก่ ส้มโอบางลึก