แผนพัฒนา
Username :
Password :
 
สภาพทั่วไป
 
อาณาเขตการติดต่อ :

                    ทิศเหนือ ติดกับ ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
                    ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลเมืองชุมพร
                    ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร
                    ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หาดพันไกร อ.เมือง จ.ชุมพร
 
 
จำนวนประชากรของตำบล
                    จำนวนประชากรในตำบลบางลึก 8,406 คน แยกเป็นชาย  4,078 คน  แยกเป็นหญิง  4,328  คน